Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (Samenvatting)

24 uur annuleringsbeleid

Reeds voordat de klant wordt getest maken wij onkosten voor de afspraak, zoals het inkopen van materialen, het inplannen van artsen en ander personeel, et cetera. Om deze reden hanteren wij een strikt annuleringsbeleid van 24 uur: dit wil zeggen dat, wanneer een klant 24 uur van tevoren (of eerder) annuleert, het volledige bedrag zal worden gerestitueerd. Annuleert een klant de afspraak binnen de termijn van 24 uur, dan zal er niet worden gerestitueerd. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie. Er kan dan nog slechts worden verplaatst, met een maximum aantal van twee verplaatsingen. Let op: indien het moment van de afspraak al is geweest, is het niet meer mogelijk om de afspraak te verplaatsen.

Indien u vóór 24 uur van tevoren annuleert, zal het bedrag binnen tien werkdagen worden gerestitueerd. Wij kunnen de terugbetaling alleen realiseren op hetzelfde bankrekeningnummer als waarmee de betaling is gedaan.

Vereiste informatie certificaat

Per week helpen wij vele tevreden klanten aan een reiscertificaat, waarmee zij wereldwijd kunnen afreizen. Wij trachten om zo veel mogelijk rekening te houden met de vereisten die elk land stelt aan de reiscertificaten. Echter is het, vanwege het immer veranderlijke aantal regels die elk land opstelt aan deze certificaten, voor ons onmogelijk om hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen; deze regels kunnen per dag veranderen, en het is aan de klant zelf om hier zorg voor te dragen, door bijvoorbeeld te informeren bij het desbetreffende ambassade of ministerie van buitenlandse zaken. Mededelingen gedaan door onze medewerkers, alsook op onze website, omtrent inreisbeperkingen, toegestane soorten tests en geldigheidsduur van certificaten, dienen te worden beschouwd als een vrijblijvend advies, en zijn geenszins leidend. Hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Termijn aanleveren certificaat

Wij proberen ons te allen tijde te houden aan onze werkwijze “in de ochtend getest, dezelfde dag de uitslag”. Echter zijn er soms situaties waarin dit onmogelijk is: een PCR- of serologische test is en blijft mensenwerk en het kan soms onverhoopt langer duren voordat er een uitslag kan worden gegenereerd. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om binnen de door ons gestelde termijn te leveren, kan het helaas voorkomen dat een uitslag niet binnen de door ons gestelde termijn wordt geleverd. De verantwoordelijkheid voor het tijdig plannen van een test, met het oog op een vertragingstermijn van 24 uur in te bouwen bij het plannen van een test, ligt in zijn geheel bij de klant. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor het missen van een vlucht of een (werk gerelateerde) afspraak.

Factoren die een uitslag kunnen beïnvloeden

Een PCR-test is de meest betrouwbare manier om vast te kunnen stellen of er sprake is van een corona-infectie. Echter zijn er ook factoren die een uitslag kunnen verhinderen: denk hierbij aan roken, eten, of drinken, vlak voor het moment van afname, evenals het gebruik van mondwater en het nuttigen van alcoholhoudende dranken. Dit zijn de factoren die bij ons bekend zijn, maar dat sluit geen andere factoren uit. Indien er sprake is van een inconclusive (niet-bepaalde) uitslag, zullen wij de sample nogmaals testen, en alles in het werk stellen om een uitslag te kunnen genereren. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij de klant vragen om een nieuwe afspraak te maken; wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovengenoemde situaties.

Aanleveren juiste informatie

Wij vragen aan onze klanten om online een afspraak te maken, met het oog op het aanleveren van de juiste persoonsgegevens, zodat men zo min mogelijk vertraging zal ondervinden bij het aanleveren van het certificaat bij de desbetreffende autoriteiten. U kunt de ingevulde gegevens ná het maken van uw afspraak wijzigen via een verzoek per e-mail. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor onjuiste informatie op het certificaat, en vragen u daarom om alle informatie op het certificaat te controleren. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de correcte persoonsgegevens ligt in zijn geheel bij de klant.

Algemene voorwaarden testlocatie

Algemene voorwaarden diensten (de aankoop tot het afnemen van een test; PCR, sneltesten of een combinatie van bovenstaande)

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van het afnemen van testen in Spoed Test Nederland klinieken of op aangewezen locatie verzorgde afname door Spoed Test Nederland voor de detectie van COVID-19. Dit geldt voor beiden PCR, sneltesten of een combinatie van bovenstaande.
 • 1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • 1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.
 • 1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Pandy Food B.V. is ingestemd.
 • 1.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met Pandy Food B.V. is aangegaan of zal aangaan.
 • 1.6 Spoed Test Nederland is een handelsnaam van Pandy Food B.V..
 • 1.7 Door het gebruik van de internetsite spoedtestnederland.nl/ en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.
 • 1.8 Spoed Test Nederland is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Pandy Food B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of de capaciteit in het laboratorium toereikend is. Spoed Test Nederland behoudt zich het recht voor een aanbod te wijzigen of te herroepen ten gevolgen van overmacht situaties.
 • 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  • de klant heeft precies aangegeven welke dienst hij wil ontvangen;
   • in het geval dat door Pandy Food B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Pandy Food B.V. retour ontvangen zijn;
   • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Pandy Food B.V. via elektronische weg verzonden en door Pandy Food B.V. ontvangen. Tevens is de betaling van het volledige bedrag via elektronische weg voltooid.
 • 2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Pandy Food B.V. herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Pandy Food B.V. dit aan de klant meedelen na het inboeken van een dienst, Pandy Food B.V. kan dit doen tot aan het moment van afname van de dienst.
 • 2.6 De klant en Pandy Food B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Pandy Food B.V. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 • 2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan zijn verbonden. De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleren, middels elektronische communicatie (info@spoedtestnederland.nl/). Als de afspraak na 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen er geen betalingen worden gerestitueerd. De gemaakte kosten van de dienst vallen dan volledig voor de klant. Het tijdstip (UTC +1) van annuleren zal worden vastgesteld aan de hand van het schriftelijk verzoek van annuleren, gericht aan info@spoedtestnederland.nl/. Dit besluit is genomen om de balans tussen beschikbaarheid en capaciteit te waarborgen en valt volledig ten laste van de klant.
 • 2.8 Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip is ten alle tijden mogelijk, rekening houdend met de capaciteit van Spoed Test Nederland. Aan het verplaatsen zijn geen kosten verbonden. Een afspraak kan maximaal twee (2) maal kosteloos verplaatst worden, met een maximum van 3 maanden vooruit.

Artikel 3. Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij op de website van Pandy Food B.V. vermeldt wordt dat ze gratis verzonden worden.
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang Pandy Food B.V. de aanbieding zichtbaar toont via de website Spoed Test Nederland of daaraan gelieerde kanalen zoals social media.
 • 3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Pandy Food B.V. in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Pandy Food B.V. worden gecorrigeerd.
 • 3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Pandy Food B.V.

Artikel 4. Betaling

 • 4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Vooraf ingekochte boekingscodes

 • Ideal
 •  
 • 4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Pandy Food B.V. heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
 • 4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Pandy Food B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5. Recht van aankoop

 • 5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant met melding van prijs, dienst (met datum van afspraak) en afspraaknummer.
 • 5.2 Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de klant het recht om de aangeschafte dienst te genieten op het overeengekomen tijdstip en locatie. Pandy Food B.V. behoudt zich het recht voor om dit tijdstip te wijzigen met inachtneming van het verstrekken van een uitslag binnen de overeengekomen termijn.
 • 5.3 Pandy Food B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een ‘inconclusive’ uitslag. Als de te testen persoon bijvoorbeeld alcohol, sigaretten, kauwgom, mondwater of andere invloedrijke middelen vlak voor de afname van een test heeft genuttigd, kan de uitslag van een test niet eenduidig worden weergegeven. Bij een uitslag die niet eenduidig is zal de klant opnieuw kosteloos worden getest, op een overeengekomen tijdstip te bepalen door Pandy Food B.V., met inachtneming met de wens van de klant. Pandy Food B.V. kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die geleden kan worden door een ‘inconclusive’ uitslag.
 • 5.4 Pandy Food B.V. is niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen van landen. De regels voor geldigheid van certificaten kunnen worden opgevraagd via de desbetreffende ambassade. De klant dient zelf rekening te houden met onvoorziene omstandigheden (zoals benoemd in artikel 5.3).

Artikel 6. Recht van retentie

 • 6.1 Pandy Food B.V. heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en diensten en documenten, die hij in verband met een overeenkomst tussen Pandy Food B.V. en jegens ieder onder zich heeft.
 • 6.2 Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de Pandy Food B.V. het recht van retentie uitoefenen op goederen en diensten gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden terzake van het verkopen van de goederen of diensten.
 • 6.3 Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
 • 6.4 Pandy Food B.V. kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributeur/wederverkoper/afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
 • 6.5 Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Pandy Food B.V. het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender/opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
 • 6.6 Pandy Food B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen

 • 7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan zijn verbonden. De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleren, middels elektronische communicatie (info@spoedtestnederland.nl/). Als de afspraak na 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen de er geen betalingen worden gerestitueerd. De gemaakte betalingen van de dienst vallen dan volledig voor de klant. Het tijdstip (UTC +1) van annuleren zal worden vastgesteld aan de hand van het schriftelijk verzoek van annuleren (info@spoedtestnederland.nl/). Dit besluit is genomen om de balans tussen beschikbaarheid en capaciteit te waarborgen en valt volledig ten laste van de klant. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie.
 • 7.2 Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip is ten alle tijden mogelijk, rekening houdend met de capaciteit van Spoed Test Nederland. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Dit verzoek kan elektronisch worden ingediend via info@spoedtestnederland.nl/. Een afspraak kan maximaal twee (2) maal kosteloos verplaatst worden, met een maximum van 3 maanden vooruit.
 • 7.3 Een dienst kan na het moment van aanmelding in een kliniek en/of afname van een sample niet meer worden geannuleerd of verplaatst.
 • 7.4 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het annuleringsverzoek.
 • 7.5 Annuleren is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. Daarnaast dient de afspraak te zijn gemaakt via onze online boekingsmodule. Afspraken die hier niet zichtbaar zijn kunnen niet geannuleerd en gerestitueerd worden.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Pandy Food B.V. is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Pandy Food B.V.. Pandy Food B.V. is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • 8.2 Pandy Food B.V. is niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen en eventuele wijzigingen hiervan, tussen het boeken van een afspraak en het afnemen van de dienst. De klant dient zichzelf hiervan te informeren en wijzigingen tijdig, doch eerder dan bij de aanmeldbalie, door te geven.
 • 8.3 Indien Pandy Food B.V. ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 8.4 Pandy Food B.V. is niet aansprakelijk voor letsel of schade anderszins dat kan ontstaan tijdens/bij het afnemen van dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de arts te informeren over (medische) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op het afnemen van de test.
 • 8.5 De klant is verplicht Pandy Food B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Pandy Food B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.
 • 8.6 Het is mogelijk dat Pandy Food B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Pandy Food B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9. Overmacht

 • 9.1 In geval van overmacht is Pandy Food B.V. niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Pandy Food B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
 • 10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pandy Food B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 • Het is derden partijen niet toegestaan certificaten (op naam van Pandy Food B.V.) te vervalsen en/of misbruiken.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Pandy Food B.V. zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
 • 11.2 De klant kan de aan Pandy Food B.V. verstrekte gegevens inzien en wijzigen tot het moment van afname van de test.
 • 11.3 Pandy Food B.V. bewaart alle persoonsgevens 14 dagen. Uitslagen worden hierna geanonimiseerd opgeslagen. Dat wil zeggen dat er slechts een sample code gematcht is aan een uitslag en er geen verdere persoonsgegevens meer bekend zijn.
 • 11.4 Pandy Food B.V. neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
 • 11.5 Pandy Food B.V. zal geen certificaten met derden delen, mits dit nadrukkelijk overeengekomen is. Het emailadres dat is opgegeven bij het boeken van een afspraak wordt gezien als persoonlijk. Als dit emailadres niet het emailadres is van de te testen persoon moet dit van tevoren schriftelijk overeengekomen zijn.
 • 11.6 Pandy Food B.V. zal persoonlijke gegevens delen met de daarvoor bevoegde instanties voor zover dit onder de wettelijke verplichtingen valt waaraan Pandy Food B.V. dient te voldoen. Onder deze instanties valt onder andere de GGD.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Pandy Food B.V. of overeenkomsten gesloten met Pandy Food B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 13. Diversen

 • 13.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Pandy Food B.V., of naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite (via contact).
 • 13.2 Pandy Food B.V. is niet aansprakelijk, in de breedste zin des woord, voor eventuele consequenties en/of gevolgen die voortvloeien uit informatie welke verkregen is via de website  en/of helpdesk van Pandy Food B.V..
 • 13.3 Aan informatie verkregen middels contact met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 13.4 Pandy Food B.V. KvK 68344627 te Almere. Pandy Food B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.
 • 13.5 Wij vragen u tijdens het boeken van een afspraak goed de gegevens te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mochten uw gegevens niet juist zijn zal het certificaat onjuist informatie bevatten. Pandy Food B.V. is niet aansprakelijk voor deze onjuistheden.
 • 13.6 Pandy Food B.V. is bevoegd klanten een extra som van 15EUR (per certificaat) in rekening te brengen voor het wijzigen van gegevens, als deze niet correct zijn doorgegeven bij de aanmelding en gecorrigeerd dienen te worden bij de backoffice.
 • 13.7 Het is niet toegestaan om in de klinieken of in de directe omgeving van de klinieken video- en/of beeldmateriaal te maken en te verspreiden. Dit is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming vanuit Pandy Food B.V..
 • 13.8 Het is niet toegestaan om video- en/of beeldmateriaal te maken van klanten en/of medewerkers van Pandy Food B.V. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 14. Auteursrechten

 • 14.1 De inhoud en de afbeeldingen van de https://spoedtestnederland.nl/ is volledig eigendom van https://spoedtestnederland.nl/ onder Nederlands recht. Kopiëren, reproduceren of publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan tenzij schriftelijke toestemming is verleend.
 • 14.2 Materiaal op de website is volledig eigendom van de https://spoedtestnederland.nl/. Derden mogen materiaal op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan materiaal van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het materiaal.
 • 14.3 https://spoedtestnederland.nl/ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.
 • 14.4 De informatie op deze website bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, dien je steeds een arts of andere gekwalificeerde hulpverleners te consulteren. 

 

Privacy voorwaarden

Spoed Test Nederland verwerkt, beheert en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens aan ons stelt.

Dit privacy statement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via jouw bezoeken aan de website van Spoed Test Nederland Je gaat akkoord met ons privacybeleid door deze website te gebruiken.

Persoonsgegevens
Ten behoeve van onze dienstverlening legt Spoed Test Nederland met jouw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. Hierbij verzamelen wij de minimaal benodigde persoonsgegevens, en niet meer. Dit zijn: voor-en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, BSN en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld uw correspondentie met ons. Zie ook bewaartermijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Spoed Test Nederland kan via de website persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verstrekken van een uitslag via beveiligde e-mail;
 • Toezenden van uw bestelling(en) uit onze webshop;
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals het doorgeven van een positieve PCR test uitslag.

Cookies en webstatistieken
Spoed Test Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Als jij inlogt op jouw persoonlijke omgeving, wordt er ook een cookie geplaatst op jouw computer. Deze heeft als doel jou (of eigenlijk jouw computer) te herkennen zolang jij ingelogd bent, om te voorkomen dat je direct weer uitgelogd wordt. Als je uitlogt wordt deze cookie direct verwijderd. Je kunt je altijd afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Spoed Test Nederland meet onder meer de mate waarin de website worden bezocht en het klikgedrag hierin. Hiervoor worden algemene gegevens bijgehouden van bezoekers, zonder dat hierbij te herleiden is wie precies waarop klikt. De verzamelde gegevens zijn gegevens zoals de meest bezochte pagina’s en het type webbrowser waarop de website wordt bezocht. Aan de hand van deze statistieken verbeteren wij onze website en de gebruikerservaring. Deze gegevens worden bijgehouden door cookies te plaatsen op jouw computer.

Verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Spoed Test Nederland, tenzij we dit doen in het kader van wettelijke verplichtingen, als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Beveiligingsgegevens
Wij zorgen ervoor dat jouw persoonlijke gegevens veilig zijn door uitsluitend gebruik te maken van versleutelde verbindingen. Ook onze database en wachtwoorden zijn allemaal versleuteld.

Bewaartermijn
Spoed Test Nederland bewaart jouw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij jouw gegevens hebben verzameld. Oftewel, zolang het aannemelijk is dat wij jouw persoonsgegevens nodig hebben (bijvoorbeeld totdat we jouw testresultaten hebben) bewaren we jouw persoonsgegevens. Na deze periode worden jouw persoonsgegevens verwijderd in onze periodieke opruiming.

TraxPrint behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spoed Test Nederland  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spoedtstnederland.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.